Gạch móng 190x190x390
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch móng 190x190x390
  • Kích thước : 190 mm x 190 mm x 390 mm
  • Trọng lượng: 15.5 kg
  • Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng
  • Công dụng: Xây tường dày 190 mm chịu lực
  • Vật liệu : Xi măng, đá mi bụi xanh, phụ gia, nước.

Các thông số kỹ thuật:

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 190x190x390 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 15.5 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%
Độ rỗng
Hollow rate
% 49 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009

 

ĐỊNH MỨC/Standard
Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Ghi chú
Note
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
71 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
12.9 Định mức/Standard 1784/BXD-VP AE.814 Xây tường dày
/Wall, thickness 190 mm
Kg 200 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
68 Định mức/Standard 1784/BXD-VP AE.814 Xây tường dày
/Wall, thickness 190 mm
Kg 1054 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.078 Định mức/Standard 1784/BXD-VP AE.814
Kg 125 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate