Gạch block 140x190x390
   03 / 07 / 2017
   admin
Chức năng bình luận bị tắt ở Gạch block 140x190x390
  • Kích thước : 140 mm x 190 mm x 390 mm
  • Trọng lượng: 14.5 kg
  • Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng
  • Công dụng: Xây tường dày 150 mm chịu lực
  • Vật liệu : Xi măng, đá mi bụi xanh, phụ gia, nước.

Các thông số kỹ thuật:

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 140x190x390 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 14.5 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 43 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    

 

ĐỊNH MỨC/Standard
Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Ghi chú

Note

Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
90 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
12.8 Định mức/Standard  1784/BXD-VP AE.815  
Kg 185 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
85 Định mức/Standard  1784/BXD-VP AE.815  
Kg 1233 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.084 Định mức/Standard  1784/BXD-VP AE.815  
Kg 134 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate